Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020 Osi priorytetowej i Przedsiębiorcza Polska Wschodnia

Działania 1.4 – „Wzór na konkurencję”

Etap II

Wdrożenie rekomendacji wynikających ze strategii wzorniczej poprawą konkurencyjności firmy BUDOKOP BETON SP. Z o.o.

 

BUDOKOP PIOTR GŁODOWSKI realizuje projekt  „Zwiększenie udziału technologii informacyjno-komunikacyjnych

w zarządzaniu przedsiębiorstwem Budokop Piotr Głodowski” w ramachOsi Priorytetowej I – „Inteligentna Gospodarka Warmii i Mazur”

Działanie 1.4 – „Nowe Modele biznesowe i ekspansja”

Działanie 1.4.3.  – „Technologie informacyjno-komunikacyjne w  działalności MŚP”

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

 Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

 

Celem projektu jest zwiększenie udziału technologii informacyjno-komunikacyjnym w zarządzaniu przedsiębiorstwem wraz z przeszkoleniem pracowników