Projekty unijne

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 1 – „Inteligentna Gospodarka Warmii i Mazur”

Działnie1.5 – „Nowoczesne firmy”, Poddziałanie 1.5.2 – „Odtworzenie dziedzictwa gospodarczego regionu”

Tytuł projektu „Kontynuacja tradycji regionalnych sposobem na wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa Budokop-Kruszywa”

Celem projektu jest  budowanie przewagi konkurencyjnej Wnioskodawcy poprzez tworzenie nowej oferty produktowej polegającej na odtwarzaniu historycznego krajobrazu gospodarczego regionu poprzez kontynuacje  tradycji kamieniarskich. W ramach przedmiotowego projektu Wnioskodawca podejmie działania zmierzające do wdrożenia

w działalności gospodarczej i dotychczasowej oferty produktowej kamienia łupanego. Nowa oferta produktowa w postaci kamienia łupanego i lastriko będzie możliwa do wprowadzenia dzięki kontynuacji tradycji w zawodzie kamieniarza.

Całkowita wartość projektu: 3 178 627,50 zł

Wkład EFRR: 1 754 705,75 zł

 

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 1 – „Inteligentna Gospodarka Warmii i Mazur”

Działnie1.5 – „Nowoczesne firmy”, Poddziałanie 1.5.2 – „Odtworzenie dziedzictwa gospodarczego regionu”

Tytuł projektu „ Wzrost konkurencyjności firmy Budokop-Beton Sp. z o.o. poprzez odtworzenie tradycji betoniarskich w Lidzbarku Warmińskim”

Celem projektu jest  budowanie przewag konkurencyjnych firmy Budokop -Beton poprzez tworzenie nowej oferty produktowo-usługowej polegającej na odtwarzaniu historycznego krajobrazu gospodarczego regionu tj. przywrócenie tradycji betoniarskich na terenie Lidzbarka Warmińskiego z wykorzystaniem nowych procesów technologicznych.

 

Całkowita wartość projektu: 3 673 764,00 zł

Wkład EFRR: 1 970 989,32 zł

 

 

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 1 – „Inteligentna Gospodarka Warmii i Mazur”

Działnie1.3 – „Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości)”

Poddziałanie 1.3.4. – „Tereny inwestycyjne”

Tytuł projektu „ Przygotowanie terenu inwestycyjnego na potrzeby przedsiębiorstwa Budokop-Beton Sp. z o.o.”

Celem projektu jest  Przygotowanie terenu inwestycyjnego o powierzchni 3,2708 ha, tj. przygotowanie infrastruktury telekomunikacyjnej, wodociągowej, kanalizacyjnej, drogowej i energetycznej na potrzeby przedsiębiorstwa Budokop-Beton Sp. z o.o.

 

Całkowita wartość projektu: 5 813 249,97 zł

Wkład EFRR: 3 303 627,42 zł

 

 

PROJEKT DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW UE

Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 Osi priorytetowej I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia Działania 1.4. Wzór na konkurencję Etap I

Tytuł projektu: „ Zwiększenie innowacyjności i konkurencyjności firmy Budokop – Beto Sp. z o.o. poprzez zarządzanie wzornictwem”

 

Celem projektu jest poprawa konkurencyjności i innowacyjności firmy poprzez opracowanie strategii wzorniczej. W najbliższej przyszłości firma planuje intensywnie się rozwijać i inwestować. W pierwszej kolejności zaplanowane jest wprowadzenie na rynek nowych produktów (wytwarzanych z betonu) dotychczas nie wytwarzanych w firmie, co wiąże się z opracowaniem nowego desingu w celu dobrego skomunikowania i zaznaczenia nowości i odmienności nowych towarów m.in. pustaki szalunkowe, drenobeton, ciepły beton, ławki.

Planowane efekty realizacji projektu to kompleksowa analiza działania firmy, która w przyszłości pozwoli na zwiększenie konkurencyjności i innowacyjności produkcji i tym samym na wzrost zysków.

Całkowita wartość projektu: 142 680,00 zł

Wkład EFRR: 98 600,00 zł

 

Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 Osi priorytetowej I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia Działania 1.4. Wzór na konkurencję Etap II

Tytuł projektu: „ Wdrożenie rekomendacji wynikających ze strategii wzorniczej poprawą konkurencyjności firmy Budokop – Beton Sp. z o.o.”

 

Celem projektu jest wzmocnienie konkurencyjności Budokop Beton Sp. z o.o. poprzez wdrożenie rekomendacji wynikających z przyjętej strategii wzorniczej i zwiększenie jej potencjału w zakresie umiejętnego zarządzania wzornictwem. Wdrożenie rekomendacji z przyjętej strategii pozwoli na realizację głównego celu rozwojowego Spółki jakim jest uruchomienie produkcji innowacyjnych produktów w postaci wyrobów z betonu w klasie standardowej, w klasie premium, wyrobów z betonu dla instytucji publicznych oraz betonu o walorach estetycznych.

Planowane efekty realizacji projektu to włączania do oferty nowych produktów wykonanych z betonu z uwzględnieniem procesów opartych o design.

Całkowita wartość projektu: 5 158 520,00 zł

Wkład EFRR: 2 898 100,00 zł

Złóżzapytanie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych. w celu nawiązywania kontaktu oraz wysyłania materiałów marketingowych oraz aktualnych ofert sprzedaży.

Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.

Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych, prawie ich poprawiania, ograniczenia przetwarzania oraz prawie do wycofania zgody na przetwarzanie moich danych osobowych.


WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE
BUDOKOP 2020